เอกสารดาวน์โหลด

คำสั่งสพนด.

มิถุนายน 8, 2019 แต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงานสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
มิถุนายน 8, 2019 แต่งตั้งเจ้าน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเวลา 12.30 – 13.30 น. และนอกเวลาราชการเวลา 16.30 – 20.30 น. ประจำเดือนมกราคม 2562
มิถุนายน 8, 2019 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน มกราคม 2562
มิถุนายน 8, 2019 อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณะสุขลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
มิถุนายน 8, 2019 ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาอายุงาน
มิถุนายน 8, 2019 ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงาน
มิถุนายน 8, 2019 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
มิถุนายน 8, 2019 อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณะสุขลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
มิถุนายน 8, 2019 แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
มิถุนายน 8, 2019 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบในการสอบเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

ธันวาคม 24, 2019 สรุปประชุมเจ้าหน้าที่เดือนต.ค.และพ.ย.62
กันยายน 20, 2019 สรุปประชุมเจ้าหน้าที่ครั้งที่8/62 วันที่ 6 กันยายน 2562
กันยายน 5, 2019 สรุปประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันฯครั้งที่6และ7
สิงหาคม 31, 2019 ขอเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 39 ปี การถึงแก่อนิจกรรมของศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย และร่วมวงเสวนา “เวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ”
สิงหาคม 1, 2019 สรุปประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/62
มิถุนายน 20, 2019 สรุปประชุมประจำเดือนเมษายน2562
มิถุนายน 5, 2019 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 15, 2019 สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม2562
เมษายน 18, 2019 สรุปประชุมเจ้าหน้าที่เดือนกุมภาพันธ์2562
มีนาคม 20, 2019 ระเบียบวารการประชุมครั้งที่2 เดือนกุมภาพันธ์2562

เวียนหนังสือสารบรรณ

ธันวาคม 21, 2019 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ธันวาคม 21, 2019 กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายประมุข จันทวิมล
ธันวาคม 21, 2019 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.
ธันวาคม 21, 2019 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุลสารออนไลน์ “สบส.ซอย 8” ฉบับที่ 25
ธันวาคม 21, 2019 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ธันวาคม 21, 2019 แจ้งประกาศปรับปรุงช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและส่วนได้ส่วนเสีย
ธันวาคม 21, 2019 กำหนดการพระราชทานดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษ นายวิญญู กิจผาติ (เพิ่มเติม)
ธันวาคม 21, 2019 กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นางบุญชู นูมหันต์
ธันวาคม 21, 2019 กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายวิญญู กิจผาติ
ธันวาคม 21, 2019 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน “โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการและเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น”